Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Arv eller miljö? konsensus närmar sig! | Main | Bistånd: Vem ger, vem får? »
tisdag
sep012009

Om viljan att lägga skattemedel på skolan

Vill folk ha mer skattepengar på skolan, när de själv råkar ha barn i skolålder? Naturligtvis:
Turning to the socio-economic variables we find that, irrespective of which specification is used, the probability of demanding more school spending increases if the individual is female, municipally employed, of working age and has children—in particular if these are of school age.
Källa: Ahlin, Asa and Eva Johansson. 2001. "Individual Demand for Local Public Schooling: Evidence from Swedish Survey Data." International Tax and Public Finance 8:331-331.

Men vad jag egentligen var ute efter: Var är Åsa Ahlin nu, och vad hände med detta wp om school competition?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Du får ett mejl med tips på var du kan nå henne.
1 sep | Unregistered CommenterJFE

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.