Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Info-konst som skrivbordsbakgrund. | Main | Data för utvecklingsekonomer »
måndag
sep282009

Starkaste varumärken 2000-2009.

Snygg och rolig interaktiv grafik här.

Coca Cola stabilt i topp.
Microsoft halkade nyligen ned från sin andraplats till tredjeplats.
Ford ut från listan. Google kraftigt upp.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.