Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om förväntningar, varselstatistik och ett kommande metodfel i den ekonomiska debatten | Main | Starkaste varumärken 2000-2009. »
onsdag
sep302009

Info-konst som skrivbordsbakgrund.

För den som vill ha en informativ skrivbordsbakgrund: Här är en snygg tidslinje med utveckling av konst och nya media under 1900-talet.


PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Hej Anderas. Tack för en bra föreläsning på filosoficirkeln i tisdags. Skulle precis maila dig och be om den där skrivbordsbakgrunden men så fann jag den här. Tack för det.
1 okt | Unregistered CommenterOlof
Jag gissade att du nog skulle hitta hit :-)
1 okt | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.