Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Sanna R idag... | Main | När var senast en nydisputerad svensk ekonom publicerades i AER? »
torsdag
jan142010

Om Google i Kina

"Google hotar lämna Kina", också i svenskan. Bland annat har kinesiska människorättskämpar med Gmail-konton utsatts för spionage.

Intressant är att Google sedan sin Kina-etablering fått kritik för att tidigare accepterat regimens krav censur. Exempelvis ger en sökning på tiananmen olika resultat i och utanför Kina, enligt Wikipedia.

Men om Google hade valt att stanna utanför helt och hållet, hade företaget inte kunnat orsaka det rabalder som pågår nu (ur annan artikel i Svenskan):

Som en avskedssalut från Google.cn återvände igår sökresultat som Dalai Lama och pansarvagnsmannen från massakern vid Himmelska fridens torg. Det kommer inte att bli långvarigt. Den kinesiska brandväggen växer stadigt högre. Det gynnar partiets maktmonopol. Men det är samtidigt en reträtt från den öppning mot omvärlden som Kina skördat så enorma framgångar på.

eller som det nu twittras: (sammanställning i China Digital Times)

It’s Not Google that’s Withdrawing from China; It’s China that’s Withdrawing from the World

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.