Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Om Google i Kina | Main | Dagens development-lästips »
fredag
jan082010

När var senast en nydisputerad svensk ekonom publicerades i AER?

Man får klicka många gånger om man börjar på Erik Wengströms hemsida i Lund, men till slut dyker det upp, på Köpenhamns särskilda forskningssida:

"Heterogeneity in risky choice behaviour in a broad population" (with Hans-Martin von Gaudecker and Arthur van Soest), forthcoming American Economic Review

Jag gratulerar och tröstar mig med att jag slog Erik i institutionens racketlon-turnering nyligen...

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Robert Östling är en annan nydisputerad svensk som har en AER-artikel på gång:

"When Does Communication Improve Coordination?" (co-author Tore Ellingsen), American Economic Review, forthcoming.
http://swopec.hhs.se/hastef/papers/hastef0680.pdf

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.