Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Fråga om kolonisering, britter och fransmän | Main | Om Google i Kina »
torsdag
jan142010

Sanna R idag...

Det finns en briljant subtil ironi i inledningen av Sanna Raymans ledare i dagens svenskan:

Denna text har spår av genusperspektiv. Känsliga läsare varnas. Jag kommer att hävda att män och kvinnor bemöts och behandlas olika. Den med en mildare form av allergi kan dock fortsätta läsa – jag lovar att inte förespråka några åtgärder.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

så värst subtil vet jag inte om den var...
16 jan | Unregistered CommenterCalle

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.