Senaste poster
Populära
Google Scholar
« SVT och Sydsvenskan om fenomenet landgrabbing | Main | Science wars igen »
måndag
jan252010

Från en flygplats bok till en annan...

Skriver lite mindre här nu, pga undervisning.

Å andra sidan verkar delar av samhällsdebatten gå i cirklar: När nu OBS i P1 gått från Wilkinson&Picket till en viss Richard Florida, är det bara att damma av gamla godingar...

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.