Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Ekonomisk Debatt | Main | Hur styr Riksbanken räntan? »
onsdag
nov102010

Hushållens skuldsättning och ränteutgifter

Många oroar sig över hushållens ökade skuldsättning. Men trots att skuldsättningen ökat kraftigt, är ränteutgifterna som andel av hushållens disponibla inkomst den lägsta på mycket länge:

Skuld på vänsteraxeln, ränteutgifter op högeraxeln, båda i procent av disponibel inkomst. Data från SCB.

Om det inte råkar vara så att det är hushåll med lägst marginaler som har högst skuld, är det svårt att se situationen som ohållbar, hushållen verkar ha marginaler nog för högre räntor. Ur Veckans Affärer i somras:

Riksbanken håller dock fast vid sin tidigare bedömning om att de hushåll som har störst skulder också är de som har störst tillgångar. Bedömningen är att lägre bostadspriser sannolikt inte medför några större kreditförluster i banksystemet som helhet

(En annan femma är att det är svårt att finna skäl till varför räntorna i Sverige skulle stiga särskilt mycket framöver).

DN, däremot, varnar för bubblor.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.