Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Borde Solow-modellen kallas Swan-modellen? | Main | Slutet för euron? Knappast. »
lördag
dec112010

Statsvetenskap av Erik Moberg

Erik Moberg har skrivit en lärobok med titeln Statsvetenskap, och lagt ut den på nätet. Jag fastnade direkt för kapitel 2, Stater under 5000 år. Tänk om min a-kurs sett ut så en gång i tiden, då hade jag kanske inte blivit ekonom.

Gillade särskilt denna bild, som placerar in stater i tid och longitud (!):

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Älskar titeln.
12 dec | Unregistered Commentergummo

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.