Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« DKV kurslitteratur? | Main | En dum-enkel-svår makrofråga »
fredag
mar262010

Den svenska medianväljaren identifierad?

Om svensk politik förstås som den klassiska en-dimensionella höger-vänster-skalan, och miljöpartiet är partiet som ligger mitt emellan de traditionella röda och blå blocken, vem ligger åsiktsmässigt mitt i miljöpartiet? Torbjörn Nilsson i Fokus vet:
Hon har alltid varit pragmatisk; en riskminimerare som perfekt avläser var partimitten befinner sig. Och lägger sig där.

Maria Wetterstrand (mp).

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Statsvetarna vid min alma mater fäster stor vikt vid huruvida man säger vänster-höger-skalan eller höger-vänster-skalan. Jag har t o m hört konspirationsteorier som, om jag minns rätt, säger att det svenska missförståndet att man kan säga höger-vänster-skalan (i utlandet säger de, tydligen, alltid konsekvent vänster före höger) kan skyllas på någon SCB-tjänsteman (?) med Högersympatier som i en av de första TV-sända valvakorna (?) helt fräckt började från höger istället för, som man bör, förmodligen, från vänster.

Så att du skriver höger-vänster-skalan avslöjar, i enlighet med denna teori, dina ideologiska preferenser. Men vad ska i så fall just en sådan mitt-i-mittperson kalla skalan?
26 mar | Unregistered CommenterJohan

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.