Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Galningar värda att tas på allvar | Main | Politisk förändring: Så funkar det (eller: Hur alliansen fick socialdemokraterna att jubla över ytterligare skattesänkningar) »
måndag
mar292010

Intermediate micro

Det är trevligt när förläsare lägger ut readings och lecture notes till sina kurser på en öppen sida, och låter rubbet ligga kvar för alla som är intresserade.

Här är en utmärkt hemsida för intermediate microeconomics, med föreläsningsanteckningar bättre än många läroböcker jag stött på.

Föreläsaren - Peter Norman - har två kurser till, som också verkar vettiga.

Fler tips?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Du länkar till Peters (en gammal stockholmare) gamla hemsida vid U of British Columbia. Sedan några år är han vid U of North Carolina. Även på den nya hemsidan har han en del intressant undervisningsmaterial uppladdat, och man kan tänka sig att det är senare versioner av delvis samma material som du hade hittat. Här är länken till kursen i intermediate micro:

http://www.unc.edu/~normanp/410h.html

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.