Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Tips till alla som gillar RUT-avdraget... | Main | Tips 3, angående argumentet "Varför ska just den här typen av tjänster subventioneras/skattegynnas" »
torsdag
mar042010

Lena Westerlund & Stefan Fölster i radio i morse

LO:s chefsekonom Lena Westerlund i radio i morse:
"Skattesystemet ska vara så neutralt som möjligt"
Verkligen Lena? Är detta faktiskt är LOs åsikt? Ett antal egenheter i skattesystemet har funnits just för LOs skull (avdragsrätt för fackföreningsavgifter, den grundavdragsvariation som brukar kallas LO-puckeln, se exempelvis debattartikel av Feldt) och jag tror knappast att LO i neutralitetens namn vill harmonisera momsen så att exempelvis den sänkta matmomsen avskaffas.

Därtill kan läggas att det retoriskt inte är någon vinnare att ställa skattesystemets neutralitet mot bilden av människor som får konkreta jobb.

Och för den som undrar: Jag tyckte inte Stefan Fölster fick fram sina bästa argument heller.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

...vilket får mig att tänka på Dr. Berghs egenhändigt målade T-shirt under kampanjande på Hultsfredsfestivalen, med den poppiga sloganen "Staten kan aldrig vara nog neutral".

Jag påpekade att någon skulle kunna uppfatta det som att det handlade om utrikespolitisk neutralitet. Så vi frågade några förbipasserande ynglingar vad de tänkte på när de hörde ordet neutral, varpå de utan att tveka svarar: "Växellåda."
4 mar | Unregistered CommenterJohan
Växellåda? Det hade jag glömt. komiskt! tiderna förändras onekligen...
6 mar | Registered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.