Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Gissningar om RUT-avdragets framtid | Main | Tips till alla som gillar RUT-avdraget... »
fredag
mar052010

Nationell konferens i nationalekonomi - på tiden!

Statsvetarna här länge haft sina årliga möten i statsvetenskapliga förbundet, medan svenska ekonomer mest åkt utomlands för att presentera papper och diskutera.

I år ändras detta:

En första nationell konferens för svensk nationalekonomi hålls i Lund hösten 2010 med start på förmiddagen fredagen den 1 oktober, och med avslutning på eftermiddagen lördagen den 2 oktober. Uppsatser inom nationalekonomins alla områden välkomnas.

Inbjuden huvudtalare är professor Torsten Persson, IIES, Stockholms universitet.
...
Utöver sessioner med presentation av forskningsresultat kommer konferensen att erbjuda plenardiskussioner kring undervisningsfrågor, utbildnings- och forskningspolitik samt praktisk ekonomisk politik. En postersession kommer att organiseras, med framför allt doktorander och nydisputerade som målgrupp.
Mer här. Dyk upp!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Synd att konferenserna sammanfaller i tiden. Finns all anledning för nationalekonomer och statsvetare att träffas oftare!
gör de? jag som hade tänkt komma till Göteborg med ett rivigt papper... Ja, det var mycket synd!
6 mar | Unregistered Commenterbergh
Det finns en hel del information här som kommer att vara mycket användbar.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.