Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Mustig lunchdiskussion 20 april. | Main | Vad Simon Singh säger om alternativmedicin »
fredag
apr022010

Föredömligt av Lotterinspektionen

Blev nyfiken på svenskar spelvanor. Googlar i ungefär två sekunder tills jag hittar följande:

Omsättningen har ökat med nästan 3 procent till 39,8 miljarder kronor jämfört med föregående år. Av omsättningen har nästan 24 miljarder gått tillbaka till spelarna i form av vinster. Nettospelandet, det vill säga omsättningen efter utbetalda vinster, uppgick till 15,9 miljarder kronor. Detta belopp är alltså det som spelarna ”förlorat”. Den andel av den disponibla inkomsten i de svenska hushållen som används till spel och lotterier är 2,55 procent, beräknat på bruttoomsättningen. Fördelat på varje vuxen invånare innebär det drygt 5 000 kronor per person och år.

Förutom att detta är intressant i sig, vill jag berömma Lotteriinspektionen för det sätt på vilket denna information presenteras i det föredömligt korta förordet. Det innehåller förmodligen exakt vad de flesta först vill veta och eventuella oklarheter som i det här fallet mellan brutto och nettoomsättning förklaras pedagogiskt.

Sedan kommer det som de flesta journalister aldrig klarar av: Att sätta miljardbelopp i relation till något så att det blir greppbart. Först sätts spelandet i relation till hushållens disponibla inkomst, sedan (eftersom många tycker att även procenträkning är svårt) räknas det om till kronor per vuxen.

Träffar ni GDn på stan, stanna och beröm. Medmänniskors uppskattning är sannolikt en viktig motivatinosfaktor för generaldrektörer. Här är han:

Slutligen, en intressant faktum ur rapporten: Mätt efter utbetalda vinster, har den andel som svenska hushåll förlorat på spelande legat helt konstant på en procent 2005-2008.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.