Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Föredömligt av Lotterinspektionen | Main | Om centralbankers uppkomst »
fredag
apr022010

Vad Simon Singh säger om alternativmedicin

Det ser ut som om Simon Singh kommer undan. Skönt.

I The Guardian sammanfattar Steven Pool vad Singh säger i sin bok Trick or Treat? om diverse elrenativa behandlingsmetoder:

The results: acupuncture might be good for some pain and nausea but little else (and as better "fake" acupuncture for controlled trials is developed, the evidence seems to weaken further). A few herbs look OK for very specific conditions, chiropractic does nothing except maybe for your spine (but it might sever your arteries), and homeopathy is balls.

Intressant att det var kiropraktikerna, och inte homeopaterna, som stämde honom. Vetenskap och Folkvett har mer bakgrund, inklusive en översättning av artikeln som Singh stämdes för.

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Singhs bok är klart läsvärd och rolig, tex, om man skulle tro på homeopatin, dvs att utspädning av substansen ger bättre effekt, så kan det vara livsfarligt att glömma ta sin medicin eftersom detta skulle motsvara en "oändligt stor överdos...". En klart folkbildande insats från Singh et al, där man bland annat lär sig betydelsen av evidens/bevis i form av randomiserade (och dubbelblinda) försök.

Jag skulle önska att han tog tag i den "Ekonomiska vetenskapen" på samma sätt. Där finns nog mycket kvacksalveri att ge sig på, vid närmare eftertanke kanske det inte finns någon möjlighet till en genomlysning av området. Randomiserade försök inom ekonomin mostvaras väl närmast av "spelteori-försök" som svårligen kan skalas upp till "verkligheten".
3 apr | Unregistered CommenterStefan

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.