Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Ny forskning om akassan från Umeås sociologer | Main | Är välfärdsstaten förenlig med tjänstesamhället? »
onsdag
apr212010

Lunchdiskussion om jämlikhet - funderingar efteråt.

Dagens lunchdiskussion blev småtrevlig, och Markus Jäntti var en trevlig bekantskap. I den mån någon åsiktsskillnad mellan oss blev tydlig, var det nog att Jäntti verkade tycka att disponibel årsinkomst per konsumtionsenhet är ett bra jämlikhetsmått, eftersom det visats korrelera ganska högt med exempelvis inkomst summerad under längre tidsperioder.

Han menade också att det fanns gott om annan statistik, och jag blir gärna korrigerad på den punkten. Var hittar man exempelvis spädbarnsdödlighet, förväntad livslängd och boendeyta per decil, och hur långt tillbaks sträcker sig dessa tidsserier?

Problemet med den ensidiga fokuseringen på årsinkomster är att detta mått signalerar ökade klyftor även vid förändringar som sannolikt lämnar konsumtionsojämlikheten oförändrad, exempelvis brantare karriärlöneprofil.

Däremot var Jäntti och jag eniga om att Sverige även med andra mått än disponibel årsinkomst är ett mer jämlikt samhälle än USA.

Dick Erixon plockade upp min kritik mot ekvivalensskalorna. Vore kul om någon plockar upp den diskussionen.

Diskussionen kan ses här, men ljudet är ingen njutning.

Det mesta jag sade, står förmodligen i den här boken. Återvinning är ju en trend!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

One knows that modern life is not cheap, nevertheless different people need money for different things and not every one gets big sums cash. Therefore to receive fast <a href="http://lowest-rate-loans.com">loans</a> and just sba loan should be a proper solution.
Ja, tack för ett trevligt seminarium. Jag kan inte guida dig till annan statistik än sådan jag redan tror att du känner till. Vet inte om det finns just utifrån deciler, men det finns ju en hel del statistik när det gäller skola och elevernas bakgrund, både utifrån föräldrarnas inkomst och utbildningsnivå. Jag har förstått att det finns liknande när det gäller utsatthet för brott, och (tror jag) även sannolikheten att begå brott. Det finns även en internationell undersökning om läkarbesök per år uppdelat på inkomstgrupper.

En tanke som slog mig för några veckor sedan är att det skulle vara uppfriskande att kunna prata jämlikhet och inte alls utgå från inkomsterna. När jag har velat titta djupare än inkomster har jag hittills letat efter sådant som hur utbildning eller läkarbesök fördelas mellan inkomstgrupper. Men i stället skulle man kunna göra en deciluppdelning utifrån den variabel man faktiskt vill undersöka, t.ex. dela upp befolkningen i tiondelar utifrån deras bostadsyta, utbildningslängd eller liknande. Och sedan undersöka vilka egenskaper personerna i t.ex. decil 2 och 8 har. Det är kanske så du menar, och sådan statistik du efterfrågar? Det har i alla fall jag aldrig sett.
Det skulle vara mycket intressant med sådan statistik! Sätt igång, ni har väl makten några månader till? ;-)
22 apr | Registered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.