Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Fördelningspolitisk analys av stimulanserna efterlyses | Main | Uppföljning av Fairtrade-diskussion i Linköping (och ett uppsatstips) »
måndag
maj102010

Internrevisorerna arbetar

Universitetets internrevisorer skickade mig en enkät. Fastnade för fråga sex:

Fint i sin enkelhet. Undrar vid vilken andel icke-ja de tänker slå larm.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

LOL :-)

Man får hoppas att de flesta forskare känner att de kan svara ja på den frågan.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.