Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Internrevisorerna arbetar | Main | ännu en intressant kaffemärkning »
söndag
maj092010

Uppföljning av Fairtrade-diskussion i Linköping (och ett uppsatstips)

Hade en riktigt trevlig diskussion om Fairtrade med UF Linköping för några dagar sedan. Åtminstone en i publiken verkar ha uppskattat det.

För intresserade rekommenderas alltså Helena Johanssons rapport om ämnet. Här diskuteras en artikel i Ordfront om svårigheterna i att verifiera att kraven vid etiska märkningar (i det här fallet Rainforest Alliance) faktiskt efterlevs.

Dessutom är följande intressant:Caribou Coffe (I washington DC) upptäckte jag nyss en affisch från just Rainforest Alliance. I punkter ges där skäl att välja kaffe certifierat av dem snarare än av Fairtrade

Jag får intrycket att Rainforest Alliance är ganska vag om vad deras märkning betyder, men har bra poänger i sin kritik av Fairtrade. Bland annat påpekas att Fairtrade bara arbetar med små kooperativ när det gäller kaffe, medan även stora, icke-kooperativa odlingar kan få Rainforest Alliance-märkning.

Och just det, kaffet var utomordentligt gott.

Uppsatstips: Jämför Fairtrade och Rainforest Alliance ur något intressant perspektiv. Blir perfekt för Ohlininstitutets uppsatstävling!

Dessutom: Fairtrade har numera en egen etikett på bloggen.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Även rättvisemärkt märker stora plantager nuförtiden
10 maj | Unregistered Commenterragnar

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.