Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« När amerikaner hänvisar till skandinavien... | Main | Lite mediakritik »
onsdag
maj192010

Institutionell ekonomi med Selma Lagerlöf


För en tid sedan träffade jag Anders Johnson. Han påpekade att institutionell ekonomi på sätt och vis fick nobelpris för hundra år genom Selma Lagerlöf. Så här skriver han i sin bok Katekes för reformvänner som kan laddas ned här:

Selma Lagerlöf fick Nobelpris i litteratur 1909 för sin roman ”Jerusalem” från 1902. Där gör hon en institutionell analys av frågan varför Palestina var så fattigt. Hon konstaterar att landet har ett geografiskt läge vid Medelhavet mellan Österland och Västerland som ger utomordentliga möjligheter till lönande handel. [...] Palestinas fattigdom beror, enligt Selma Lagerlöf, på de politiskt bestämda reglerna:

”Det var den turkiska regeringen borta i Konstantinopel, som var orsak till hela olyckan. Det var den, som hade låtit de gamla vattenledningarna förfalla, som inte höll vägarna vid makt, som satte sig emot allt järnvägsbyggande, som hindrade företagsamma utlänningar att anlägga hamnar, som förbjöd att införa västerländska böcker och tidningar.
Det var den, som lade så tunga skatter på envar, som företog sig ett nyttigt eller inbringande arbete, att folk föredrog att dåsa bort sitt liv i overksamhet.
Det var den, som inte upprätthöll rättvisan, utan tillät domare att ta mutor, som lämnade rövare att i långa tider husera ostraffade, som hade låtit hela folket förslöas och försummas, tills det inte mer var i stånd att tänka på att resa sig.”

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Coolt! Personligen gillade jag denna passagen "Det var den, som lade så tunga skatter på envar, som företog sig ett nyttigt eller inbringande arbete, att folk föredrog att dåsa bort sitt liv i overksamhet." :-D
Hej Bergh! Vad säger/tycker du kring detta:

http://dagensarena.se/ledare/vardvalsmyten-ar-punkterad/#comments

Mvh
August
21 maj | Unregistered CommenterAugust
(Och vad sägs om detta:

http://vansterekonomi.blogspot.com/2010/05/kapitalets-rorlighet-och-bankkriser.html

Mvh August, trogen bloggläsare)
21 maj | Unregistered CommenterAugust
August, jag vet faktiskt inte, har inte hunnit sätta mig in i vårdvalsdebatten tillräckligt!

a
21 maj | Unregistered Commenterbergh
freelance writer

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.