Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Institutionell ekonomi med Selma Lagerlöf | Main | Som alternativ till pessismen... »
tisdag
maj182010

Lite mediakritik

Här skriver minister Sven Otto Littorin om hur han blir felciterad i Dagens Arbete Efter Arbetet, och hur de sedan hanterar rättelsen. Ingen kommentar alls från redaktionen vad jag kan se. Inte snyggt.

Här skriver Jonas Morian om hur DN återger opinionsmätningar. Inte heller snyggt.

Som tredje tips, Lars Vilks föreläsning i Uppsala. Den långa versionen, som ändå bara är 15 minuter. Den är intressant fram tills dess att det blir tumult, och skrämmande därefter.

Alla som vill debattera den senare, hänvisas till diskussionstråden hos Ulf Bjereld. (OBS inget skämt. Följande är däremot ett skämt: diskussionstrådarna här sparar vi till riktigt kontroversiella frågor, som huruvida RUT-avdraget bör kallas subvention.)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Dagens Arbete (LO-tidningen, inte ETC-tidningen Efter...), till och med. Chefred säger nu* att reportern efter samtal med Strömberg, som enligt dem fått godkänna citaten i sig, har fått uppfattningen att han talade om Littorin. Han tar också tillfället i akt att hävda sin journalistiska integritet i denna kritikstorm, genom att visa hur löjligt det vore att ljuga: "[d]agens Arbete har ingen anledning att fabricera dumheter i regeringens namn. De gör tillräckligt många alldeles på egen hand."

* Kommentarerna på http://www.dagensarbete.se/home/da/home.nsf/unid/CF867CECFC9EFFE5C125771C0041522B?OpenDocument
19 maj | Unregistered CommenterAnders M.L.
Tack Anders, naturligtvis var det inte "Efter arbetet", jag tror inte de skulle bete sig så.
20 maj | Registered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.