Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Lite mediakritik | Main | IFN »
måndag
maj172010

Som alternativ till pessismen...

Många pessimister uttalar sig nu om att det kommer att gå åt skogen med Euron och att det stundar hårda tider. Kvällens Agenda var ännu ett exempel.

Men det är knappast uppenbart att det skulle ha gått bättre utan Euron. Om Grekland haft en egen valuta hade landet kunnat fortsätta att missköta sig med fallande växelkurs ganska länge.

Nu hann ju Grekland missköta sig ganska länge ändå, genom att skicka fejkade budgetsiffror till EU, men nu när problemen uppdagats har merparten av Europa ett starkt intresse av att styra upp Grekland.

Och vilken uppstyrning sen! Landet skulle kunna höja den genomsnittliga pensionsåldern med 10 år. Sådana reformer kommer att märkas, inte bara i Grekland.

Det är knappast bara i Grekland som det stundar rejäla reformer: Som nämnts tidigare finns det stöd för att liberaliseringarna (mätt som ökning av Economic freedom index) är signifikant högre under femårsperioden efter en ekonomisk kris.

Liberaliseringarna är i sin tur robust korrelerade med tillväxt, fast också till viss del med ökad inkomstspridning.

Några källor/lästips:

Pitlik, H. och S. Wirth. 2003. "Do crises promote the extent of economic liberalization?: an empirical test." European Journal of Political Economy 19:565-581.

Doucouliagos, C. och M.A. Ulubasoglu. 2006. "Economic freedom and economic growth: Does specification make a difference?" European Journal of Political Economy 22:60-81.

Bergh, Andreas och Therese Nilsson. 2010. "Do liberalization and globalization increase income inequality?" Kommande i European Journal of Political Economy.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Om PIIGS-krisen har visat på något så är det att den påverkar alla EU-länder oavsett valuta.

Reader Comments (6)

Fast, att Grekland (kanske) kommer att skärpa sig innebär väl inte att den akuta kris som EMU upplever med framförallt de problem som finns i PIIGS länderna är över?

Låt säga att Grekland börjar ställa in betalningarna på sina obligationer så kan det ha riktigt riktigt spännande konsekvenser...
Jag förstår inte logiken, om vi inte haft Euron så hade problemet i större utsträckning isolerats till Grekland, nu blir ju fler länder drabbade.

Och kanske hade Grekland tagit sig snabbare ur sin kris utan euron?

På vilket sätt är det bättre med euron i detta perspektiv?
17 maj | Unregistered CommenterAttila
visst, med Euron späs problemen ut på fler, men det betyder att fler har intresse av att Grekland skärper sig och genom EU finns ett samarbete för att hantera detta.

Utan Euron skulle problemen hopas hos de som lånat ut pengar till Grekland och som ogärna skulle se att grekerna inflaterar bort dessa skulder. Dessutom finns andra problem med att ha ett land som blir allt fattigare och missköter sin ekonomi som granne.

Således: reala problem kräver reala lösningar. Min poäng är inte att det netto blir bättre med Euron, utan att problemen skulle funnits där ändå, om än på andra sätt och för delvis andra personer.
18 maj | Unregistered Commenterbergh
Visst har du rätt, men ser du ändå inte ett problem med att Grekland ev. kastas ut och får ett jävla omställningsproblem? För att inte tala om vad som händer om Spanien måste börja ställa in betalningar?
Jo, då blir det problem. Men jag tror de kommer att inse att de vinner på att börja sköta sin ekonomi bättre.
18 maj | Unregistered Commenterbergh
Ni alla missar det grundläggande problemet med valutaunionen: divergerande löne- och prisnivåer. Grekland (och Spanien) kommer tvingas till år av deflation och hög arbetslöshet för att åter bli konkurrensmässiga OAVSETT om budgetåtstramningarna är framgångsrika eller ej. Krugman uppskattar gapet till någonstans mellan 20-30% relativt Tyskland. Detta är ett stålbad för sydeuropéerna, speciellt sålänge Trichet och ECB är lika inflationsaverta som Bundesbank. Det är det reella hotet mot euron.

Nivåerna på underskott och statsskuld är inte underliggande orsaker till en ny kris; höga skuldnivåer är inte nödvändigtvis ett problem sålänge marknaden bedömer landets politik som långsiktigt trovärdig. Greklands var det inte; men det är farligt att extrapolera ett ekonomiskt obetydligt land med ett instabilt, populistiskt, politiskt system till att gälla för andra länder. Jag tycker att det som håller på att ske i media påminner om Asienkrisen: ett ganska isolerat land har problem och en hel region dras med, även länder som i grunden fört en sund politik.
19 maj | Unregistered CommenterTB

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.