Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Fler almedalentips: Coola statsvetare | Main | Tjänar 90 procent på oppositionens politik? »
onsdag
jun162010

Flykten från a-kassan: Tvång eller adverse selection?

När regeringen gjorde det dyrare att vara med i a-kassan, inleddes ett kraftigt medlemstapp. LO beskriver detta som att

Närmare 500.000 personer har tvingats att lämna a-kassan när regeringen höjde avgifterna. 

De är inte ensamma om detta sätt att beskriva utvecklingen. Kommunals Ylva Thörn beskrev den nya a-kassan som en "ekonomisk katastrof".

För två år sedan spekulerade jag lite kring vilka grupper det rimligen borde vara som inte längre finner a-kassan värd sitt pris. Nu vet vi svaret:

Äldre och förmögna lämnade a-kassan

Intressant nog använder nu även socialdemokrater formuleringen 'värd sitt pris' snarare än att tala om tvång [citat ur artikeln]:

- Äldre var tidigare med av solidariska skäl tills man blev pensionär. Den solidariteten har de nya reglerna slagit sönder. Nu har det blivit ett mer rationellt tänkande, där man ser till om försäkringen är värd sitt pris, säger Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiske talesperson Sven-Erik Österberg

Vidare:

Det finns dock några grupper där benägenheten att lämna a-kassan var betydligt större. Det gällde till exempel läkare, sjuksköterskor och militärer med tämligen trygga anställningar.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Jeg skal i nærmeste fremtid have set grundigt på den danske Arbejdsmarkedskommissions betænkning fra 2009, hvor spørgsmålet om det tilsvarende fald i medlemsskabet i Danmark siden midten af 1990'erne diskuteres. Her synes det som om det store fald har været blandt unge, lavtuddannede - men det er der også en logik i: Stramningerne har nemlig mere bestået i højere krav til kvalifikation til dagpengeret (hvilket især rammer folk med løse ansættelser og mange arbejdsløshedsperioder).

Tanken har været at unge skulle presses til at tage en uddannelse i stedet for at gå på dagpenge, men nu er faldet i dækningen efterhånden så stort at dele af det arbejdsmarkedspolitiske kompleks begyndte at tematisere det (Dog indebar den seneste reform af dagpengesystemet, at arbejdskravet strammes yderligere)

Nå - pointen var egentlig, at det som ligner en fælles trend (fald i dækning i arbejdsløshedsforsikringen) måske dækker over to forskellige dynamikker.
Ja, det är en sida av saken, de som lämnar av "ekonomiskt rationella" skäl. Men se på statistiken över hur många arbetslösa som saknar a-kassa idag - uppenbarligen har människor även lämnat trots att de löpt risk att hamna i arbetslöshet.

Med dagens sjukregler, där en äldre person lätt kan hamna i ofrivillig arbetslöshet efter en sjukperiod, är dessutom frågan hur "rationellt" det är för äldre att lämna a-kassan, även om de har nära till pensionen och till synes trygg anställning.
Äldre har 'utgången' förtida uttag av ÅLDERS pension.
Du tappar runt 6% per år men du sparar 2-3000 i Alliansens ökade a-kasseavgift.
Så en frisk 61-åring, nyckelperson (läkare eller politiker) har ju inget i a-kassan att göra.
Är liberal men vill ändå tipsa om en spännande bok som kan ge en del insikter i ämnet: "Bokslut Reinfeldt" utgiven av Ordfront. Den går att läsa på en dag. Vore spännande om du läste den och sedan skrev ett inlägg till om ämnet.
19 jun | Unregistered Commentersamikorpela
http://www.samorg.org/so/Index.aspx?id=1116
De flesta som lämnar har inte råd med a-kassa
Huvuddelen av alla dem som lämnat a-kassan de senaste åren gjorde det för att de inte har råd med en försäkring som blivit tre till fyra gånger dyrare och som det blivit mycket svårare att få ersättning från.
- Jag ifrågasätter påståendet att det är förmögna som lämnat a-kassan. Det är nästan dubbelt så många som inte har någon förmögenhet alls bland dem som lämnat, säger Melker Ödebrink, kanslichef på SO.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.