Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Ännu fler Almedalentips | Main | Flykten från a-kassan: Tvång eller adverse selection? »
måndag
jun212010

Fler almedalentips: Coola statsvetare

På Clarion Hotell i Visby tilldrar sig följande mustiga events:


Mer info här!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

helt klart coola statsvetare. önskar jag kunde se detta.

bra med en vänstermoderator till diskussionen om förändringar inom högerblocket. hade kunnat bli väl mycket utelämnat annars. förhoppningsvis kanske Bjereld kan leda in diskussionen på sådant som annars hade varit "obehagligt" att prata om hehe
23 jun | Unregistered Commenterstudent
vad gäller Esaiasson vet jag inte var han står politiskt. han är positivist så mina fördomar säger att han är borgerlig (vilket i så fall är bra) hehe
@student Det är säkert ingen slump att de satt Bjereld i just denna diskussion.

@Jonas Sambandet positivist - höger och relativist - vänster är inte robust ;-)

Alan Sokal, själv vänster, men ar att vänsterns kanske största miss var fascinationen av relativismen. Med den som grund blir det nämligen svårare för vänstern att avvisa sk kreativister och klimatförnekare.

Ang Esaiasson avstår jag från att gissa (vilket han nog uppskattar)
29 jun | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.