Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Ur Vetandets värld, 1981 | Main | Borg-kommissionen: En god nyhet om välfärdsstatens framtid »
tisdag
jul132010

Layoutändringar

Så här i semestertid ändrar jag i layouten på bloggen för att få lite förströelse. Räkna inte med att det blir bättre på något sätt, jag är inte särskilt bra på dylikt.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.