Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om arberslöshetsnivåer, differenser och valrörelser | Main | Välj person, inte parti! »
torsdag
aug122010

Gröna fasan får konkurrens...

Jag trodde det var illvilligt förtal, men en viss mikrobok kallas faktiskt för Gröna Fasan (se här och här exempelvis). Nåväl, nu ökar konkurrensen om såväl öknamn som studenter: Tryckningen av Modern mikroekonomi är fullbordad. 
Skynda och beställ ditt eget ex av denna klassiker :-)

Blir även lite rörd när jag hittar sådant härpå nätet.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (1)

Fast man kan fråga sig om det verkligen är "avtagande marginalfylla" på öl och whiskey. Om något så tycks marginalfyllan vara ökande, men det kanske bara är så det känns...
13 aug | Unregistered CommenterFredrik

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.