Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Ilja Batljan om tjänstesektorn | Main | Gröna fasan får konkurrens... »
fredag
aug132010

Om arberslöshetsnivåer, differenser och valrörelser

I valrörelser dräller av argument där parterna blandar nivåer och differenser. Ett hypotetistkt exempel:

Högern: Höjda skatter kommer att hämma sysselsättningen.

Vänstern: Det stämmer inte, Sverige har trots höga skatter högre sysselsättning än många länder med låga skatter.

Båda utsagor kan naturligtvis vara sanna samtidigt.

Nu, ett verkligt exempel, från bloggen moderatprat som anklagar socialdemokraterna för att ljuga om jobben. Argumentationen i sin helhet:

Socialdemokraterna skriver i sin rapport att arbetslösheten ökat mer i Sverige än genomsnittet i EU. Det är fel.

Arbetslöshet:
EU 27: 9,6 %
Euro 16: 10 %
Sverige: 8,1 %

Tvärt om ligger Sverige väldigt bra till.

Självklart kan arbetslösheten under en period ha ökat mer i Sverige samtidigt som Sverige enligt de senaste siffrorna ligger bra till.

Vore jag moderat skulle jag skämmas över argumentationen ovan.

Å andra sidan: Vore jag socialdemokrat skulle jag ligga lågt med att måla upp Sverige som ett misslyckande när det gäller arbetslösheten, det kan slå tillbaka: Kolla den senaste trenden i diagrammet i Martin Flodéns inlägg på ekonomistas.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Angående det första påståendet beror det förstås på vilka skatter som höjs också... har själv svårt att tro att vänsterns måttliga återställare av höginkomsttagares skatter påverkar arbetslösheten negativt. Tvärtom, om de använder inkomsterna för att anställa folk i offentlig sektor.
13 aug | Unregistered CommenterJO
Andreas, att du skäms över ovan förda retorik är väl anledningen till att du och många andra akademiker skyr partipolitiken? Man måste acceptera sådant ifall man vill vinna val, få väljare orkar lyssna igenom en mera nyanserad debatt :)
JO: Absolut, detta var bara en analys av huruvida det andra är ett motargument mot det första. Båda _kan_ vara sanna samtidigt.

Anders: Det finns inget i partipolitik som gör felaktiga argumentation nödvändiga.

F ö skäms jag inte, jag är nämligen inte moderat ;-)
15 aug | Unregistered Commenterbergh
Det finns inget i teorin som gör felaktig argumentation nödvändigt, men i praktiken är det sällan som det förs några djupare diskussioner där.

Haha, ok, bara för att de slängde ut dig. Men, då kanske du får skämmas nästa gång major Björklund vill förbjuda något fånigt klädesplagg :)

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.