Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Mer debatt om jämlikhetsanden | Main | Om arberslöshetsnivåer, differenser och valrörelser »
tisdag
aug172010

Ilja Batljan om tjänstesektorn

De attraktiva lägen som SL-monopolet reglerar idag behöver avregleras och därmed skapa möjligheter till etableringar för olika typer av tjänsteföretag. Tjänstesektorn behöver växa – både den privata och den offentliga – för att möta upp framtidens behov och krav.

Ilja Batljan i ekonomistas kommentarsfält.

Dock är det fortfarande en smula oklart vad förslaget går ut på: Som Jonas Vlachos påpekar  finns det ju redan gott om skräddare, kemtvättar och affärer i t-banan. Eller är det så att skiljelinjen mellan blocken gäller huruvida tjänstesektorn ska utvecklas i människors hem eller kring t-banan? (se moderaternas svar).

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Först vill S införa att all utförsäljning skall ske till högsta pris, och nu vill dom hyra ut SL's lokaler.

S är mer höger än moderaterna nuförtiden. Nåja, inte mig emot.
Möjlig tolkning: medianväljaren i stockholm är numera är en ganska rik person.
17 aug | Registered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.