Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om jämlikhetsanden och jämlikhetsbluffen: Från skatterplots till forskningsfronten | Main | Ilja Batljan om tjänstesektorn »
tisdag
aug172010

Mer debatt om jämlikhetsanden

För folk som orkar upp tidigt imorgon: Bokfrukost på Timbro. Kl 8.

På seminariet presenteras Jämlikhetsbluffen av välfärdsforskaren Andreas Bergh som skrivit förordet. Boken kommenteras av Ulrika Kärnborg och Daniel Suhonen. Moderator är Håkan Tribell.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Jag tittade på debatten via Timbros hemsida och slogs av hur, vilket du på ett mycket föredömligt sätt noterade, extremt fokuserad Ulrika Kärnborg var vid auktoritetsargumentet. Om man antar att hon är en representant för eliten bland kultursidesvänstern så är det ju inte underligt att världsfrånvända teoretiska konstruktioner som queerteori, postmodernism och marxism kan få status som beskrivningar av verkligheten i dessa kretsar.

Ulrika Kärnborg borde läsa följande citat av den gamle socialliberalen Bertrand Russell: "Have no respect for the authority of others, for there are always contrary authorities to be found"
Från "A liberal decalogue" http://www.panarchy.org/russell/decalogue.1951.html

Det kändes mycket bra att du Andreas var där som en representant för det passionerade förnuftet.
19 aug | Unregistered CommenterHC

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.