Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Sommestad i Aftonbladet | Main | Årets seminariehändelse? »
fredag
aug272010

Fackligt veto mot utländsk arbetskraft?

Jag undrar om följande s-krav kommer att användas på valaffischerna:

Socialdemokraterna vill återinföra det fackliga vetot mot att ta in arbetskraft från utlandet. [...] Förslaget är en del av Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda [sic!] på arbetsmarknaden.

Från Dagens Arena

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Det skulle drabba den mer kvalificerade arbetskraftsinvandringen och återigen skulle vi få se utländska doktorander vid svenska universitet skickas ut efter avslutad forskning, trots att de är efterfrågade på svensk arbetsmarknad.

Det skulle också vara intressant att höra Miljöpartiets, och då särskilt Valterssons, kommentar till socialdemokraternas handlingsplan på området.
28 aug | Unregistered CommenterDavid H
Facklig veto, när hade vi det? Så vitt jag känner till har facket aldrig varit mer än en remissinstans, om än en viktig sådan.

Sedan ser jag inte riktigt varför just kvalificerad arbetskraft skulle vara extra hotad av ett sådant förslag, utveckla David H! Mig veterligen har förläning av redan givet arbetstillstånd alltid varit mycket enklare att få än ett nytt dito.
29 aug | Unregistered CommenterOlle J.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.