Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Emiliy Oster om Econopower i JEL | Main | Prognoser om framtiden från Vetandets Värld: 1980-talet. »
onsdag
aug042010

Lars Tornstam om den demografiska bomben

Angående diskussionen om demografi (nyligen förd i denna tråd om den så kallade Borg-kommissionen) kan tipsa om denna genomgång (en nedtecknad föreläsning) av sociologen Lars Tornstam. 

Några intressanta kurvor på basis av SCB-statistik ur föreläsningen:

  

De första två bilderna är självförklarande. Mot dessa kan dock invändas att det är missvisande att bara räkna ungdomar upp till 14 som beroende, och att inte beakta sysselsättning. I den tredje bilden visas därför kvoten mellan hela befolkningen och antalet heltidsårsarbeten (normalarbetstid = 1760 timmar på ett år).

Tolkningen är alltså att 1995 skulle varje fiktiv heltidarbetare försörja 2,44 personer inklusive sig själv, vilket beräknas öka till 2,46 år 2020.

Dessa siffror antyder ju att de demografiska förändringarna är ett icke-problem. Betänk dock att demografin förändras ytterligare mellan 2020 och 2040 enligt de flesta bedömningar, samt (vilket också diskuteras i texten) att gamla brukar sägas vara dyrare att ta hand om än barn. (Effekten att fler läser vidare och därmed börjar jobba senare finns däremot med i det tredje diagrammet).

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (7)

"samt (vilket också diskuteras i texten) att gamla brukar sägas vara dyrare att ta hand om än barn. "

Gamla har rösträtt... ;-)

Ytterligare en aspekt att fundera över är att försörjningsbördan per heltidsarbete bara förblir (ungefärligt) konstant om de arbetande utsätts för en minskad andelen barn och ökad andel gamlingar. Men i termer av upplevd välfärd så skulle det inte förvåna mig om vi är biologiskt svarvade till att föredra att lägga våra mödor på våra ungar istället för på våra förfäder. Dvs försörjningsbördan må vara konstant, men de arbetande gör ändock en uppoffring i att de inte kan ha lika många ungar som de skulle velat ha om de äldre försörjt sig själva. Antalet ungar kanske kan härlad till just försörjningsbördan, då antalet barn står en oftast någorlunda fritt att välja, men antalet äldre att försörja kan man inte välja ut är exogent givet för varje arbetande. Om man då trivs vid en given försörjningsbörda så får man uppoffra nöjet att ha så många ungar som man skulle föredragit om man levt 20 år tidigare, så länge andelen äldre växer utanför ens kontroll.
Tyvärr är det ju inte bara sina egna barn (ungar har blivit ett för utpräglat Sahlin-ord för att jag ska vilja använda det) man måste försörja. Svårt att påverka hur andra förökar sig, om man inte är diktator i Kina, vill säga...
5 aug | Unregistered CommenterC
Sant att det är svårt att påverka andras barnafödande. Å andra sidan försörjs barn i högre grad direkt från privatperson till barn, snarare än via offentliga medel. Så mängden barn du skaffar själv påverkar nog ändå i relativt hög grad vilken försörjningsbörda du får som individ.

Gissar jag...! :-)
Betänk även att den större andelen pensionärer framåt 2050 beror på den nuvarande historiskt sett stora invandring som sker. Det innebär att vi kommer få fler s.k "40-talist"problem.
Sedan får väl de som hävdat att vi behöver fler invandrare för klara den sk. 40-talist proppen se sitt huvudargument smulas sönder.
8 aug | Unregistered Commenterg
Slutsatsen av diagrammen måste vara:
Inga problem, vi kan framöver upprätthålla välfärden på 1850 års nivå :)
Att vi skulle vara biologiskt svarvade att minska vårt barnafödande för att det blir fler gamla verkar i mina öron vara ganska befängt.
Finns väl knappast några varelser som har genetiskt självmord inprogrammerat i sin biologi.

Faktum är ju att ovanstående diagram faktiskt spräcker åldersmyten även om den inte ens tar hänsyn till produktivitetstillväxten. I teorin kan vi nog ¨både behålla och förstärka välfärden.
14 jul | Unregistered Commenterjmn
Alla (politiker mest) pratar om att vi måste importera arbetskraft för att sköta om de gamla framöver. 40-talisterna är ju ganska många. Men vad ingen nämner är vem som ska ta hand om dessa individer när de blir gamla. Eller de kanske åker tillbaka till sitt hemland efteråt innan de får pension i Sverige? Eller "försvinner" de på något gåtfullt sätt? Vad talar för att de som kommer VILL ta hand om äldrevården?
Verkar mer som en uppåtgående spiral i befolkningshänseende än realistiska tankar.
14 jul | Unregistered CommenterPeter

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.