Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Om mikrolån på ABF Göteborg | Main | Orsakade Fannie Mae och Freddie Mac finanskrisen? »
onsdag
okt262011

Today's lecture - formal vs informal institutions

Presentation here, lecture notes here.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Andreas,

som (professionell) forskare uppmanas du använda LaTeX. MS Word/Power Point är för nybörjare. Underskatta inte vikten av professionell typsättning.

http://en.wikipedia.org/wiki/LaTeX
8 nov | Unregistered CommenterFilip
Filip,

det gör jag, när det behövs. Powerpoint är en suboptimal teknisk inlåsning, det är bara att gilla läget :-)
9 nov | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.