Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Bilpendling mindre stressande än kollektivtrafikpendling | Main | Today's lecture - formal vs informal institutions »
måndag
okt312011

Om mikrolån på ABF Göteborg

Deltar i en grej i Göteborg 9 november:

Född fri - skuldsatt till döds?

Räntan är priset på lån av pengar. Men när blir det ocker? Stater och människor dignar under valutakriser, räntebördor och räntespekulation. Har räntesystemet löpt amok? Består lösningen i penningtransaktioner och aktieinvesteringar vägledda av etik? Föreläsning om det moraliska försvarbara i hög ränta - med bland annat mikrolånspraktiken som exempel - och efterföljande samtal.
Joakim Sandberg fil.dr. praktisk filosofi 
Mary Obanda företagsekonom
Kajsa Borgnäs utredare Arbetarrörelsens tankesmedja
Andreas Bergh nationalekonom, välfärdsforskare
Samtalsledare: Daniel Suhonen
Onsdag 9 november 2011, kl 19.00. Restaurang Trappan, Folkets Hus Järntorget, Göteborg

 

Länk.

Tips på vad som bör dryftas/sägas tages gärna emot!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Om något så visar väl de senaste årens ekonomiska kris(er) på problemen med för låg ränta.
Nu bor jag tyvärr i fel del av landet men det hade varit kul att höra en diskussion om vad pengar egentligen är i dagens samhälle. Eftersom det ju inte motsvarar något existerande värde utan snarare är ett löfte om en framtida intäkt eller borgen för en livslång relation eller något sådant.
Tänk ingen kan fly från krisen, eller ta bort ansvaret. Intressant att följa din blogg!
4 nov | Unregistered CommenterPeter M

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.