Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om regeringen fortsätter med ett jobbskatteavdrag om året… | Main | Om njuren och livmodern »
måndag
apr112011

MOU 1991:2

Har bläddrat lite i Medborgarnas Offentliga Utredningar (MOU), 1991:2. Ur baksidestexten:

I den här boken visas krona för krona hur skattetrycket kan sänkas från 57 till 47 procent av BNP.

Boken innehåller ett kapitel med rubriken “Så kan reformen genomföras på tio år”. Bland de genomförda förslagen återfinns

slopad förmögenhetsskatt,
arvs- och gåvoskatt,
sänkt kapitalbeskattning,
samt (nåja) fastighetsskatt.

Den enda stora grej som inte genomförts är vad jag kan se kraftiga sänkningar av arbetsgivaravgifterna. Det blev inkomstskattesänkningar istället, vilket är ganska logiskt då de förra är mindre synliga för löntagarna och därmed de flesta väljare.

 

[Det är den högra boken som åsyftas i inlägget]

MOU utgjorde f ö grunden till Ny Demokratis ekonomiska politik. Och visst har det hänt saker:

Skattekvot i Sverige (% av BNP)
1989: 56,5 %
2010: 45,8%

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.