Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om den statliga inkomstskatten | Main | MOU 1991:2 »
tisdag
apr122011

Om regeringen fortsätter med ett jobbskatteavdrag om året…

My Graph 4

Grafen bygger på en linjär framskrivning av jobbskatteavdragets reala effekt på basis av helt autentiska data från budgetens inkomstspecifikation (prop 2010/11:1, bilaga 1).

Detta inlägg tillägnas brunchrapporten i P3, Aftonbladets ledarsida (om regeringen får hållas kommer Sveriges skattekvot att vara som USAs om mindre än 20 år!) och alla som gillar när akademiker bidrar till att höja nivån på den offentliga debatten.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Haha, ni nationalekonomer och era våta drömmar ;-)
Varför fortsätter du inte diagrammet under axeln? Tänk vilken nyhet det skulle bli om du avslöjar att Sverige kommer bli första(?) land i världen med negativt skattetryck.
15 apr | Unregistered CommenterJohan
Kurvan visar bara inkomstskatt. Skattetrycket är 29 procent även om inkomstskatten blir noll. Vilket iofs inte hindrar en negativ inkomstskatt...
15 apr | Unregistered Commenterbergh
För oss som värnar äganderätten vore det enda raka att köra skatte- och transfereringssystemet baklänges så att tidigare kränkningar av äganderätten sonas. Fram för värnbidrag, barnskatt och socialskatt!
15 apr | Unregistered CommenterRobert N

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.