Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Borg-kritik och Borg-beröm | Main | Funderingar kring dollarn »
onsdag
apr272011

Varför minskar det dödliga våldet?

I en ny rapport från BRÅ visas denna intressanta kurva:

våld_BRÅ

De senaste 20 åren är alltså trenden fallande (notera att det är antal, inte andel), vilket i rapporten beskrivs som ett trendbrott. Det är intressant eftersom detta skett parallellt med en rad trender som många menar borde ge ökat våld: Ökade inkomstklyftor, nyliberal besparingspolitik, integrationsproblem, utländska spelbolag och nya införselregler för alkohol - med mera. Rapporten visar också att försöken till dödligt våld ökat, eller åtminstone inte minskat.

Så varför minskar det dödliga våldet? Det är svårt att veta med säkerhet, men två faktorer nämns som troliga i rapporten:

1. Färre föräldrar dödar sina barn. Hälften av minskningen avser fall där offret är under 15. “I stor utsträckning är det nämligen fall där mödrar dräpt sina nyfödda eller små barn som blivit färre över en längre tid” (s. 47)

2. Förändrade mönster i alkoholkonsumtionen. Total konsumtion har gått upp, men det är öl och vin som ökat, medan starksprit minskat. Då dör färre i bråk.

Däremot konstateras att förklaringen inte är så enkel som bättre akutsjukvård, däremot tycks det vara så att fler hinner få vård, så en rent logistisk effekt är trolig. (Kanske kan man hävda att urbaniseringen är en förklaring? Minskningen är störst i storstadsområden, enligt rapporten)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Måste bero på ökad fetma! Dels orkar man i mindre utsträckning röra på sig (=slåss), dels fungerar ett större lager med fett som pansar (=skydd).
2 maj | Unregistered CommenterJonas
Slutsatsen är väl uppenbar, det dödliga våldet miskar i takt med att andelen muslimer i Sverige ökar.

Men allvarligt, vi naturvetare hade nog kallat kurvan för brus, varken mer eller mindre.
19 maj | Unregistered CommenterBulten i Bo

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.