Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Om Borg-kommissionen och Tvärdrags avslöjande | Main | Varför minskar det dödliga våldet? »
måndag
maj022011

Borg-kritik och Borg-beröm

Lustigt: I Svenska Dagbladet citeras jag på ett sätt som får mig att framstå som kritiker av Anders Borg på ett sätt som gör flera s-bloggare glada, men i SSUs tidning Tvärdrag kallas jag "köpeliberal" och nämns i lång artikel som har drag av konspirationsteori och menar att Timbro lurat delar av Socialdemokratin att överdriva äldrechocken.

Jag kanske kommenterar dessa debatter en smula senare, men först ska det göras reseräkningar...

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.