Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Läs och videotips om världshistorien | Main | Utred hyresregleringens konsekvenser! »
onsdag
maj252011

Undersök hur bostadspolitiken påverkar makroekonomin

Även policyförslag två är ett utredningsförslag. Bakgrunden är det sätt på vilket den ekonomiska utvecklingen i Sverige tycks vara koncentrerad till storstäderna. Nyligen kom nyheten att vart tredje nytt jobb kommer i Stockholm. Möjligheterna för sysselsättning, skatteintäkter och växande företag tycks alltså bero på människors möjligheter att flytta till jobben i Stockholm.

Om bostadssituationen utgör ett betydande hinder, betyder det att människor avstår från att flytta dit jobben finns för att det är svårt att hitta boende. I så fall ger det arbetskraftsbrist i storstäderna – med risk för löneglidning och inflation – samtidigt som vi ser onödigt hög arbetslöshet på andra håll i landet.

I klartext: Bostadspolitiken kan vara en avgörande faktor för jämviktsarbetslösheten.

Det är inte svårt att hitta anekdotiska bevis för att bostadssituationen i Stockholm är problematisk. Men i brist på en fungerande hyresmarknad har finns en bostadsrättsmarknad och ett informellt (och delvis olagligt) system av andrahandsuthyrningar. Hans Lind menar att problemet i praktiken inte är så stort som stundom görs gällande, men ingen vet!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

"vart tredje nytt jobb kommer i Stockholm" men hur stor del av ekonomin är "Stockholm"? Befolkningsandelen är väl ca en fjärdedel, och i så fall överrepresentation. Men hur definieras "Stockholm" geografiskt ur ekonomisk synpunkt?
25 maj | Unregistered CommenterStefanP
Har aldrig tänkt i de här banorna. Intuitionsmässigt känns det dock som om det har en enorm påverkan. Dessutom tror jag generellt att ungdomar är mindre benägna att flytta efter jobb idag än vad de var förr, vilket ju inte har med bostadsmarknaden att göra, men väl med den immobila arbetskraften (om den nu är det?).
29 maj | Unregistered CommenterJonas K
Jonas K, varfor skulle unga idag vara mindre benagna att flytta for jobb?
29 maj | Unregistered CommenterEmil
Det har jag inga belägg för så det här är spekulationer byggde på egna observationer. Tror dock att de unga som flyttar på sig i större utsträckning gör det av sociala/statusmässiga skäl och inte för att de fått arbete på någon annan ort. De som inte vill flytta av ovan nämnda skäl stannar nog gärna kvar på sin hemort. (Detta gäller åtminstone de som flyttar från mindre/medelstora orter till större).

Tror också att de som väljer att flytta för att få arbete (för de finns ju), flyttar först och letar arbete sedan. Detta leder till att man flyttar till större orter (som Stockholm) där chansen är större att hitta arbete.

Detta är dock bara spekulationer som sagt. :)
31 maj | Unregistered CommenterJonas K

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.