Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Internet: Bra eller dåligt för demokratin? | Main | Att få en stadsdel att blomstra »
onsdag
aug032011

Standardiserade koefficienter.

Semestern är slut. Här är en bra liten not om standardiserade koefficienter. Men varför redovisar folk standardavvikelsen för dummyvariabler?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Även dummyvariabler har väl en distribution, som man kan vilja känna till. Sedan kanske det räcker med att redovisa medelvärdet för att få en uppfattning om distributionen. Men kan en dummyvariabel ha en standardavvikelse som ger värden utanför [0,1]?
3 aug | Unregistered CommenterMounir
Det tror jag verkligen inte. Medelvärde är ju informativt, men riktigt balonkers blir om man börjar diskutera effekters storlek i termer av 'om man ökar sitt kön' med en standarvavvikelse ger detta en XXX effekt på whatever.
4 aug | Unregistered Commenterbergh
Standardavvikelsen är intressant även för dummyvariabler - bland annat för signifikanstest - men därmed inte sagt att det är vettigt att standardisera sådana variabler.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.