Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Reformera försörjningsstödet – del 1. | Main | Ska en journalist förstå att tvärsnittsstudie betyder risk för skensamband? »
onsdag
aug312011

Filosoficirkeln denna höst

Talade på filosoficirkeln igår. Slides och video torde komma upp här. Under resten av hösten bjuds en hel del föredrag som ser lovande ut:

  • 13 september: Henrik Berggren, Individen, gemenskap och oberoende
  • 27 september: Nils Gustafsson, Viral politik. Politisk mobilisering i sociala medier.
  • 22 november: Lena Halldenius “Among unequals there can be no society.” Moral och politik i Mary Wollstonecrafts filosofi
  • 13 december: Mats Benner Universiteten – autonoma eller politisk styrda?

 

 ...och många fler. Palaestra, kl 19.30 är det som gäller.
 

 

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.