Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Filosoficirkeln denna höst | Main | About SAMOT. »
tisdag
aug302011

Ska en journalist förstå att tvärsnittsstudie betyder risk för skensamband?

Lång och intressant artikel i Ystad Allehanda (!) om huruvida viss kost ger bättre studieresultat:

 

– I pressmeddelandet som vi har godkänt står det att det är en tvärsnittstudie. Av det framgår det att vi inte har tittat på ett orsakssamband.
Borde ni ha varit tydligare med det i pressmeddelandet och gentemot media?
– Nej, den kunskapen måste ingå i en vanlig journalistisk högskoleutbildning.

Jfr gärna med diskussionen 'blir man sjuk av att titta på TV?'

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (9)

Rubriken har blivit lite konstig. Nästan svårförstådd. (Hm)
30 aug | Unregistered CommenterJohan
Länk till artikeln i Ystads Allehanda för den som är intresserad: http://www.ystadsallehanda.se/naringsliv/article1524292/Nyttig-mat-kanske-inte-gor-dig-smart.html
Tackar, det gick nog lite för fort där. Rubrik och länk fixade!
31 aug | Registered Commenterbergh
Finns det inga kommuner som vill ställa upp med ett fältexpriment och servera mer grönsaker i skolmaten för vissa klasser? Ok, det är inte en dubbelblind vilket ju är det som ger högst trovärdighet i medicin men fullt nog för att att vi nationalekonomer ska kunna peka på validitet.
1 sep | Unregistered CommenterPer
Per,

ingen dum idé!
1 sep | Unregistered Commenterbergh
Så man kan alltså inte se ett orsakssamband i en tvärsnittsstudie?? Ursäkta om det är en dum fråga men det visste jag inte. Varför kan man inte det?
1 sep | Unregistered CommenterAndreas
Andreas, vid en tvärsnittsstudie ser man bara att de olika variablerna samexisterar vid ett givet tillfälle. Man ser inte vad som är orsak och vad som är verkan. Som Vlachos påpekar i artikeln kan det lika gärna vara så att elever äter bättre mat för att de har höga betyg, det vill säga att höga betyg leder till att man äter bättre mat, eller att både bra mat och höga betyg beror på något helt annat.
hmm, okej. Och samma problem kan inte finnas i tidsserieanalys eller med panel data?
13 sep | Unregistered CommenterAndreas
Andreas - Jo det har du rätt i.
21 sep | Unregistered Commenterpontus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.