Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Intressant om SNS och forskningen | Main | Tips inför nationella konferensen »
måndag
sep122011

Hur stort är trendbrottet i mäns och kvinnors tidsanvändning?

Bilden nedan sammanfattar SCBs tidsanvändningsstudie 1990, 2000 och 2010. Skalan visar timmar per dag som läggs på olika aktiviteter.

Notera först trendbrotten: Kvinnors förvärvsarbete har ökat (medan det faktiskt minskade en smula under 1990-talet). Mäns förvärvsarbete fortsätter minska. För hemarbete, är det tvärtom: Kvinnors hemarbete fortsätter minska, männens har ökat en smula.

Nu säger någon att det är små förändringar, någon annan undrar säkert om statistisk signifikans. Jag säger tvärtom: Diagrammet visar genomsnitt för gruppen 20-84 år, vilket torde underskatta hur mycket beteendet ändrats bland yngre (och därmed kommande befolkningar).

Jag har dock inte lyckats hitta rätt länk för att ladda ned åldersnedbrutna siffror. Det kan väl inte vara så att SCB döljer dessa data? Den som är på hugget har således möjlighet att visa att jag har fel.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

ja, det är lite konstigt att klumpa ihop åldersgrupperna på det viset - vi har ju en åldrande befolkning, med fler pensionärer på de senaste tjugo åren. Dessa har mer fritid. Jag vet dock inte om denna förändring är så stor så att det skulle ge utslag i staplarna. Förhållandet mellan "personliga behov" och "fritid" är kanske också lite flytande, men det är väl mest sömn och badrumsbesöken som räknas in . I genomsnitt sover kvinnor ungefär en timme mer per dygn, så det skulle väl kunna förklara skillnaden.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.