Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Hur stort är trendbrottet i mäns och kvinnors tidsanvändning? | Main | Veckan som gick, veckan som kommer »
måndag
sep122011

Tips inför nationella konferensen

Har tagit mig igenom programmet för nationella konferensen och noterat en del av det som verkar extra intressant:

Anna Larsson: Autocracies and development in a global economy: a tale of two elite (WP)

Heléne Lundqvist: Is it worth it? On the returns to holding political office

Karin Edmark: Science of success: the causal effects of high school math and science on labor market outcomes

Henrik Jordahl: Outsourcing public services: ownership, competition, quality and contracting (Särskilt intressant med kommentarer av Eva Mörck, en av SNS-författarna!)

Ulf von Lilienfeld-Toa: How did the US housing slump begin? Role of the 2005 bankruptcy reform

Jesper Roine: On the role of capital gains in Swedish income inequality

Johanna Rickne: Female representation but male rule? Gender quotas and the political glass ceiling. Kommentar: Vet från tidigare presentationer att detta är både intressant och datamässigt gediget!

Pelle Ahlerup: Are natural disasters good for economic growth?

Paneldiskussionen på lördagen verkar bli en bra fortsättning på SNS-seminariet: Privat drift av offentligfinansierad verksamhet - möjligheter och svårigheter. Jonas Vlachos (Stockholms universitet) / Mikael Sandström (Statsrådsberedningen)/ Thomas
Östros
(Sveriges Riksdag) / Johan Stennek (Göteborgs universitet)

Lördagsmorgonen bjuder en panel om brottlighet där alla papper ser vrålintressanta ut, exempelvis Susan Niknami: Alcohol availability and crime: lessons from liberalized weekend sales restrictions

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.