Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Hans Lind kommenterar Niclas Berggren | Main | Höjt bostadsbidrag ger färre jobb, enligt regeringens beräkningar. »
söndag
sep252011

Pinker, Eisner och den allt säkrare världen

Steve Pinker har kommit ut med en ny bok: The Better Angels of Our Nature, här omskriven i the Guardian. (tipstack till Niclas!)

Budskapet: Världen blir allt fredligare. En central källa för påståendet tycks vara Manuel Eisners forskning. Eisner har bl a beräknat risken att bli mördad i flera europeiska länder, på basis av gamla källor som i sin tur bygger på data från enskilda städer i dessa länder. Eisner menar dock att trenden är entydig. Jag har dristat mig till att göra ett stapeldiagram av hans tabell:

82a0f2776b92ea7d0544d255415764b0

Källa: Eisner, M. (2003). Long-Term Historical Trends in Violent Crime. Crime and Justice, 30, 83-142

Den skeptiske fnyser sannolikt åt dessa data. I ett senare papper gör dock Eisner det kluriga att enbart kika på konungamord. Här är data betydligt säkrare även långt tillbaka i tiden, och trenden tycks vara den samma: Kungar löpte betydligt mindre risk att bli mördade förr (vilket naturligtvis inte säger något om risken för mord i allmänhet).

ScreenClip[1]

Eisner, M. (2011). Killing Kings: Patterns of Regicide in Europe, AD 600-1800. The British Journal of Criminology, 51, 556-577.


Pinker tar i rejält när han lanserar boken i Wall Street Journal (‘We believe our world is riddled with terror and war, but we may be living in the most peaceable era in human existence’). Den som tycker 1900-talet var våldsamt får svar på tal (ur Guardian-recensionen):

Pinker argues that the violence of the 20th century is best understood as a series of random spasms rather than part of a trend. The two world wars were essentially freak events, driven by contingency and in some cases lunacy: a bit like the killings on Utøya magnified a millionfold. They do not reflect the default condition of mankind. The evidence for this is the third part of Pinker's case: look at what has happened since 1945, as the world has become immeasurably more peaceful on almost every count.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Ted föreläsning med Pinker för intresserade:
http://www.ted.com/talks/steven_pinker_on_the_myth_of_violence.html
28 sep | Unregistered Commentergurbraj
28 sep | Unregistered CommenterJohan

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.