Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Veckan som gick/kommer #4: OBS, Lupef, Ekonomiklubb… | Main | Pinker, Eisner och den allt säkrare världen »
söndag
okt022011

Hans Lind kommenterar Niclas Berggren

Niclas Berggrens ledare i Ekonomisk debatt, “Dags för beteendepolitisk ekonomi?” kommenteras på Ekonomistas av KTH-professorn Hans Lind här.

Lind berör flera intressanta frågor, bland annat hur ekonomer ska till politikers irrationalitet: “Även om ett förslag är bra på pappret kan politikerna genomföra förslaget på ett sådant sätt att det slutliga resultatet blir sämre än om inget gjorts.” Bör ekonomer därför avstå från policyrekommendationer (dryftat tidigare här)?

Förutom att ämnet är intressant, är det trevligt att möjligheten att diskutera artiklarna i Ekonomisk debatt online börjar användas.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.