Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Är det lättare att bli rik på arbete idag än 1980? | Main | Lite akademikerträning för journalister »
måndag
feb202012

Veckan som kommer

I Malmö har vintern nu börjat ge upp. Den kommer förvisso att slå tillbaks fyra gånger, men det är dags att blicka framåt en vecka. Det är en festlig vecka:

1. Jag och Niclas Berggren fortsätter utveckla Ekonomisk debatt utan att för den delen göra avkall på alla fina traditioner. Lite som Wimbledon-tennnisen, slår det mig nu. Snart finns @Ekonomiskdebatt på twitter, och alla dessa väntar spänt på första tweeten. Den kommer mycket snart.

2. Ekonomiklubben startar för säsongen (Torsdag kl 2130). Nytt för i år är att jag kommer att tjafsa med Villy Bergström kring huruvida aktiv finanspolitik faktiskt fungerar, och Cecilia Hermansson kommer att likna finansmarknaderna med något stormigt (kanske ett hav).

3. Jag har läst boken “Välståndssamhälle för alla – den företagsamma vägen ur fattigdom” av Li Jansson på Svenskt Näringsliv, och på fredag förmiddag diskuterar jag den tillsammans bland andra David Eberhardt. Ingen risk att det blir drygt med andra ord.

4. Omedelbart efter detta, har Ohlininstitutet lunchsamtal kring pensionsåldrarna, med bl a Gunnar Wetterberg.

Sedan är det helg!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.