Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Håller Easterlin-paradoxen? | Main | Ny forskning om global inkomstfördelning »
söndag
mar252012

Veckan som gick/kommer

Förra veckan:

Sista avsnitten av ekonomiklubben för den här omgången. Numera tycks de inte kunna ses på nätet (länk) om man inte prenumererar på tidskriften Axess. En aningen underlig konstruktion i mina ögon. Dessutom är det svårt att hitta en bra översikt av programmen i de sex (?) säsonger som nu gjorts. Det bästa tycks vara att söka på sajten och få en lista med det mesta, dock ej i någon tydlig ordning.

Kommande vecka:

Anständigt lugn för min del!  Christian Bjørnskov är gäst på IFN, och deltar i ett högintressant öppet policyseminarium på torsdag:

Christian Bjørnskov, docent i nationalekonomi, Århus universitet (aktuell med bokkapitlet ”Wellbeing and the Size of Government” (IEA, 2012)).
Filip Fors, doktorand i sociologi, Umeå universitet
Rebecka Carlsson, språkrör för Grön Ungdom
Sanna Rayman, ledarskribent på Svenska Dagbladet, moderator

På temat kan att ett år efter att min och Christians artikel kom ut i Kyklos, har det börjat bubbla en del på vetenskapssajter. Och äntligen, rubriker som skiljer på korrelation och kausalitet:

Tillid skaber velfærdsstaten - ikke omvendt (länk)

Mer  här och här.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.