Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Putnam på 2010-talet: Gaming alone | Main | Världsförbättrare, kommersialism och signalering »
onsdag
apr112012

SNS har fått ny VD

Efter höstens tumult har SNS äntligen hittat ny VD: Mia Horn af Rantzien.

Ur SNS egen intervju:

Hur ser du på debatten om SNS oberoende?
Forskningens oberoende är fullständigt avgörande för SNS. SNS har alltid stått för oberoende och integritet. Jag uppfattar höstens händelser som en olycklig parentes.

Ur CVt

 Civilekonomexamen, Handelshögskolan, 1977.
 Diplomatprogrammet, Utrikesdepartementet, 1977-1978.
 Studier i socialantroplogi, Stockholms universitet, 1983-1984.
 Doktorandprogrammet i nationalekonomi, Handelshögskolan, 1986-1994.

[Studier i socialantropologi kombinerades med att hon var ekonom på Sida.]

samt

Gunnar Myrdal-priset 1992, för bästa artikel i Ekonomisk Debatt

Men låt oss hoppa till biljakten:

Gissningsvis kommer SNS att återfå forskarvärldens förtroende, i den mån det rått tvivel på den punkten. I efterhand ter sig höstens händelser som en kedjereaktion av överreaktioner (en så kallad kedjeöverreaktion) från de flesta inblandade parter.

Ulf Bjerelds blogg meddelades exempelvis i höstas följande:

Uppdaterat den 23 september kl 22.30: I kväll meddelade professor Bo Rothstein - som publicerat flera böcker på SNS - att han tillsammans med sina kollegor Carl Dahlström, Marcia Grimes och Johannes Lindvall hoppar av arbetet med 2012 års Demokratirådsrapport för SNS.

Jag har svårt att se att denna rapport skulle kunna komma ut någon annanstans än på SNS. Och jag tror inte någon skulle misstänka dessa fyra för att vara styrda av SNS finansiärer, eller av någon annan för den delen.

Till sist: Någon forskningschef (efter Laura Hartman) verkar inte vara tillsatt än…

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Jag kommenterar aldrig men läser alltid, med glädje! Har länkat hit, hoppas det är ok.
12 apr | Unregistered CommenterPontus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.