Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Veckan som kommer – och nästa | Main | Såg svenska ekonomer 90-talskrisen komma? »
måndag
maj212012

Christian Bjørnskov om tillit och välfärdsstaten (på danska).

Inbäddningen funkade inte så bra, men en intervju med Christian Bjørnskov om tillit och välfärdsstaten kan ses här.

Klippet är festligt, bl a då jag nästan aldrig hör Christian tala danska…

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.