Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Fortsatt blandade resultat om ojämlikhet och hälsa | Main | Christian Bjørnskov om tillit och välfärdsstaten (på danska). »
måndag
maj212012

Veckan som kommer – och nästa

Nästa vecka:

30 maj har jag fått äran att hålla Ohlininstitutets Wibbleföreläsning, med den mustiga rubriken

Från DDR-Sverige till den kapitalistiska välfärdsstaten 2030

Mer info här. Det blir lite som en samlingsskiva där låtarna är remixade och en hel del nyskrivet läggs in här och där. Varmt välkomna!

På morgonen samma dag: Ett skatteseminarium på almega, featuring Bo Lundgren och Erik Åsbrink.

Den här veckan:

Arbetarrörelsens forskarnätverk på onsdag.

På tisdag eftermiddag stundar detta SNS-evenemang, där jag får kommentera en rapport av om Sveriges socialförsäkringar i jämförande perspektiv, författad av Joakim Palme. Det ska bli skoj!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.