Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Lokal medfinansiering av infrastruktur inte så smart i praktiken? | Main | Pengar, Grekland och Lars E O Svensson – några lästips »
måndag
jun112012

Veckorna som kommer: Tre seminarietips

18 juni blir en mustig dag för välfärdsforskare i Stockholm:

Kl 9 har finanspolitiska rådet seminarium om fördelningspolitik. (Inbjudan och program). På programmet bland annat Jesper Roines skrift “Varför ska vi bry oss om fördelningsfrågor?” (som jag förväntas säga något klokt om), samt Daniel Waldenströms granskning av regeringens fördelningspolitiska redogörelser (som Anders Björklund kommer att säga något klokt om).

Kl 1730, Lansering av Bengt Westerbergs bok om Välfärd, vinst och valfrihet, med kommentarer av Maria Ludvigsson och Hanna Hallin. (Injudan och program).

Redan på onsdag (13 juni) blir det ett kul lunch-seminarium om Grekland (arr: Ohlininstitutet)

Författaren och idéhistorikern Johan Norberg och dokumentärfilmaren Martin Borgs har nyligen varit i Grekland och har träffat reformatorer, populister, studenter och vanliga väljare. Under lunchseminariet kommer de att visa klipp från sina intervjuer och berätta om människorna de har mött. Kom och delta i diskussionen!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.